तालिममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा, सबै वडा कार्यालयहरु ।