सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कर तथा शुल्क उठााउने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

सूचना तथा फारम डाउनलोड गर्नु होस ।

बोलपत्र छनौट भएको सूचना

यस घोराही उप-महानगरपालिककाो मिति २०७५।१।१० मा प्रकाशित सूचना अनुसार जीप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएकोमा तोकिएको म्याद भित्र पर्न आएका बोलपत्र मध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशन गरिएको व्योहरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

Pages