FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. ४०(मिति २०७५।०७।१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 40 (मिति 2075/07/17 गते शनिवार)

बैठक नं. ३९(मिति २०७५।०६।२८)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. ३९ (मिति 2075/06/28 गते आइतवार)

बैठक नं. ३९(मिति २०७५।०६।२८)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. ३९ (मिति 2075/06/28 गते आइतवार)

बैठक नं. ३८ (२०७५/०६/०८)

प्रस्तावः मिति 2075/06/08 गते सोमवार (कार्यपालिका बैठक नं. 38)

Pages