नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं.४६ (मिति २०७५/०९/३०)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 46 (मिति 2075/09/30 गते सोमवार)

  1. आय व्यय अनुमान सम्बन्धमा,
  2. विविध।

निर्णयहरु

निर्णय नं. 1

बैठक नं. ४५(२०७५।०९।२२)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 45 ( मिति 2075/09/22 गते आइतवार)

बैठक नं. ४३(२०७५।०९।०२)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. ४३ ( मिति 2075/09/2 गते सोमवार)

बैठक नं. ४४(२०७५।०९।१५)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 44 ( मिति 2075/09/15 गते आइतवार)

१। शोक प्रस्ताव पारित सम्बन्धमा।

निर्णयहरु                                   

निर्णय नं. १

बैठक नं. ४२ (२०७५/०८/१३)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 42 (मिति 2075/08/13 गते विहिवार)

  1. शोक प्रस्ताव पारित सम्बन्धमा,
  2. सार्वजनिक विदा घोषणा सम्बन्धमा,

 

निर्णयहरु

निर्णय नं. 1

Pages