FAQs Complain Problems

करार सेवामा रोजगार सहायक छनौटका लागि सेवा सम्बन्धी प्रतियोगात्मक तथा कम्पयुटर सम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति, समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धी सूचना (मिति: २०७९/०५/१३)