FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. ४४(२०७५।०९।१५)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 44 ( मिति 2075/09/15 गते आइतवार)

१। शोक प्रस्ताव पारित सम्बन्धमा।

निर्णयहरु                                   

निर्णय नं. १

बैठक नं. ४२ (२०७५/०८/१३)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 42 (मिति 2075/08/13 गते विहिवार)

  1. शोक प्रस्ताव पारित सम्बन्धमा,
  2. सार्वजनिक विदा घोषणा सम्बन्धमा,

 

निर्णयहरु

निर्णय नं. 1

बैठक नं. ४१ (२०७५/०७/२९)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 41 (मिति 2075/07/29 गते बिहिवार)

 

  1. ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवाको उत्खनन् सम्बन्धमा,
  2. विविध।

 

निर्णयहरु

निर्णय नं.1

बैठक नं. ४१(मिति २०७५।०७।२९)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 41 (मिति 2075/07/29 गते बिहिवार)

 

  1. ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवाको उत्खनन् सम्बन्धमा,
  2. विविध।

 

निर्णयहरु

निर्णय नं.1

बैठक नं. ४०(मिति २०७५।०७।१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 40 (मिति 2075/07/17 गते शनिवार)

Pages